GARMIN
| GPS.KZ | | | | |

Ôîðóì ñàéòà www.gps.kz » Search » Search Results » Hello Guest [Login|Register]
Showing posts 1 to 1 of 1 results
Author Post
Thread: Gps 10
Äèàñ

Replies: 3
Views: 18,091
05-08-2008 19:08 Forum: FAQ


Ñàëåì
Íàøåë äîìà ASUS MyPal A600. Ïîñòàâèë îçè, êàðòû âñå îòëè÷íî. ïðîáëåìà â òîì ÷òî íå GPS ìîäóëÿ, íè áëþòóçà â äàííîì àïïàðàòå íåòó. Ìîæåò ó Âàñ íà ïðîäàæó åñòü êàêîé íèáóäü äèâàéñ, ÷òî áû íà ýòîì êïê íàâèãàöèÿ çàðàáîòàëà.
Showing posts 1 to 1 of 1 results